Week 8: MCMC

Scribe: Matthew Fahrbach, Chunxing Yin

  • Coupling
  • Canonical paths
Advertisements